Reklamační řád

 

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží panem Tomášem Kebzou, IČO: 09132741 se sídlem Družstevní 675, Chrudim 537 05 (dále jako „ prodávající“)

1. Záruka za jakost
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujicímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
je věc v odpovídajícím množství
vyhovuje věc požadavkům právních předpisů
Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.
2. Způsob uplatnění reklamace
Práva kupujicího z vadného plnění (dále jako „reklamace“ musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, jenž bylo zaslané přepravcem na adresu prodávajícího.
Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.
Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
3. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku na jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dem převzetí zboží kupujícím od přepravce, který je uveden v přepravním dokladu.
Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
Prodávající poskytuje záruku kupujicímu, který není spotřebitelem (tj. Pro podnikatele), v případě, že není u zboží uveden vztah záruky pouze pro spotřebitele.
Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovída za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 30 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydad kupujicímu písemní potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadový způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na další lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených se samotným uplatněním reklamace.
V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
4. Výjimky z odpovědnosti za vady
4.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
4.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
4.1.2 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, nebo zásahem kupujicího či mechanickým poškozením věci
4.1.3 vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
4.1.4 jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí kupujícím
4.1.5 mechanické poškození zboží
4.1.6 vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním
4.1.7 změna parametrů zboží provedením zásahu
4.1.8 používání v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem určeno
4.1.9 poškození z důsledku vyšší moci
5. Závěrečná ustanovení
5.1 Ve vztahu ke splnění povinností dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. Prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

6. Účinnost
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 14.11.2018